امروز: دوشنبه، 22 مهر 1398

سایت گروه آموزشی مطالعات اجتماعی دوره اول استان زنجان
   

عنوان


زهرا سلیمانی: سرگروه  -کارشناس ارشد تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

ایمیل: zhsoleymani@yahoo.com

 حاجیه نظریان: عضو گروه

ایمیل:hajye.nazarian@yahoo.com

لیسانس علوم اجتماعی